|


امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
spoof 4.50:ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ psn
#1
ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ Sgk Spoof enabler/disable ﺭﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.

ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﺗﺎ ﻭﺭﮊﻥ ﮐﻨﺴﻮﻝ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭ ﺍﺯ ۴،۳۰ ﯾﺎ ۴،۴۱ ﯾﺎ ۴،۴۶ ﺑﻪ ۴،۵۰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ Psn ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﯿﺪ.

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍین ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻦ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ History ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺷﺪﻥ ﮐﻨﺴﻮﻟﺘﻮﻥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺼﺐ Spoofer:
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮﺍﯼ Rogero
ﺑﺮﺍﯼ Rebug

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ:
۱-ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﻮﺭﻣﺖ Pkg ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ
۲-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯼ ﺍﺳﭙﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ
۳-ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯼ Enable spoof 4.50 ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﯾﺒﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺭﮊﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻤﺎ ۴،۵۰ ﺷﺪﻩ.
ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ Psn ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪ.ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ کنید:
۱-ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﯾﺒﺎﮒ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ Rebug mode ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ Rebug toolbox ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ Normal ﺑﺒﺮﯾﺪ.
۲-ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﺳﭙﻮﻓﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
۳-ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺴﻮﻟﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺑﺮﻕ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺘﺎﻥ ﺑﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
4-ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﻮﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ:ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
پاسخ
#2
ایولا بچه ها برای اطلاعات بهتر بیاید به سایت

نیاید نیاید
پاسخ
#3
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺘﺸﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰ.ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺘﻪ.
پاسخ
#4
منبع؟؟؟
[تصویر:  77548233530948471452.jpg]

 
پاسخ
#5
ﻣﺘﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ Ps3news.com ﻫﻢ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻡ.
پاسخ
#6
اون نرم افزاره هم که میگی هیستوریو پاک میکنه مینونی بزاری؟[img]images/smi/s0 (74).gif[/img][img]images/smi/s0 (25).gif[/img]
روزی یکی از فرمانده های سپاه دشمن به کوروش کبیر خطاب کرد:شما برای بدست آوردن زر و سیم میجنگید ولی ما برای شرافت... کوروش در جواب گفت:درست است هر کس به خاطر نداشته هایش میجنگد
فرمانده دشمن:[img]images/smi/s0 (43).gif[/img]
پاسخ
#7
ﭼﺸﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ۴،۵۰ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻡ.
پاسخ
#8
با سلام
این فایل ﺑﺮﺍﯼ Rebug  پسوردش چیه ؟
پاسخ
#9
داداش دستت درد نکنه اما میشه کامل توضیح بدی؟مثلا این که فایلی که دان کردیمو که باید داخل فلش بزاریم تو چه پوشه ای؟و بعد توps3از کجا باید نصبش کنیم؟[img]images/smi/s0 (41).gif[/img][img]images/smi/s0 (41).gif[/img][img]images/smi/s0 (41).gif[/img][img]images/smi/s0 (41).gif[/img][img]images/smi/s0 (41).gif[/img][img]images/smi/s0 (41).gif[/img]
                                                                       Life Is SHORT,,,PLAY MORE
پاسخ
#10
دوستان کسی میتونه درمورد این توضیع بده
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست برای رفع فیلتر بخش دانلود شبکه PSN REZA GTX 1 8 3,486 05-15-2018, 07:01 PM
آخرین ارسال: mohammad3m865
  sen enabler 4.50:ﺁﻧﺒﻦ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺷﺪﻥ!! kratos-only ps 5 20,583 08-20-2017, 02:03 PM
آخرین ارسال: amirrezar6siege

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان